Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đôi

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair <A, B>


Xác định lớp Pair của riêng chúng ta chứa hai đối tượng.

Tóm lược

Lĩnh vực

public final A first

public final B second

Các nhà xây dựng công cộng

Pair (A first, B second)

Phương pháp công khai

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

Phương pháp thuận tiện để tạo một cặp mới.

boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem hai đối tượng có bằng nhau không

int hashCode ()

Trả lại mã băm bằng cách sử dụng mã băm từ các đối tượng bên trong

Lĩnh vực

Đầu tiên

public final A first

thứ hai

public final B second

Các nhà xây dựng công cộng

Đôi

public Pair (A first, 
        B second)

Thông số
first A

second B

Phương pháp công khai

tạo nên

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Phương pháp thuận tiện để tạo một cặp mới.

Thông số
a A : đối tượng đầu tiên trong Cặp

b B : đối tượng thứ hai trong Cặp

Lợi nhuận
Pair <A, B> a Cặp chứa a và b

bằng

public boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem hai đối tượng có bằng nhau không

Thông số
o Object

Lợi nhuận
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại mã băm bằng cách sử dụng mã băm từ các đối tượng bên trong

Lợi nhuận
int