KháPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Tiện ích trợ giúp giúp in thông báo được phân tách nổi bật.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PrettyPrintDelimiter ()

Phương thức công khai

static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách cho một Chuỗi cơ sở.

nhà thầu công cộng

KháPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

Phương thức công khai

printGiai đoạnDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

In một thông báo được phân tách cho một Chuỗi cơ sở.

Thông số
message String