Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PrettyPrintDelimiter

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Tiện ích trợ giúp giúp in thông báo được phân cách nổi bật.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

static void printStageDelimiter (String message)

In một tin nhắn được phân tách với một Chuỗi cơ sở.

Các nhà xây dựng công cộng

PrettyPrintDelimiter

public PrettyPrintDelimiter ()

Phương pháp công khai

printStageDelimiter

public static void printStageDelimiter (String message)

In một tin nhắn được phân tách với một Chuỗi cơ sở.

Thông số
message String