Trình thay đổi thuộc tính

public abstract class PropertyChanger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Lớp tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

PropertyChanger ()

Phương pháp công khai

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Hàm tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android Các thuộc tính có trong tệp thuộc tính gốc sẽ được sửa đổi giá trị.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình thay đổi thuộc tính

public PropertyChanger ()

Phương pháp công khai

thay đổiThuộc tính

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Hàm tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android Các thuộc tính có trong tệp thuộc tính gốc sẽ được sửa đổi giá trị. Những cái mới sẽ được thêm vào. Người gọi có trách nhiệm tái chế đúng cách các tệp tạm thời, cả bản gốc và bản sửa đổi.

Thông số
original File : tệp thuộc tính gốc

properties : các thuộc tính cần thay đổi hoặc thêm

Trả lại
File đường dẫn đến tập tin thuộc tính mới