Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ShellOutputReceiverStream

public final class ShellOutputReceiverStream
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.ShellOutputReceiverStream


Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.

Summary

Public constructors

ShellOutputReceiverStream(IShellOutputReceiver receiver)

Create a new adapter for the given IShellOutputReceiver.

Public methods

void write(byte[] b)
void write(byte[] b, int off, int len)
void write(int b)

Public constructors

ShellOutputReceiverStream

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Create a new adapter for the given IShellOutputReceiver.

It is valid to provide a null receiver here to simplify code using the adapter, i.e. so that it can use this with try-with-resources without checking for a null receiver itself. If receiver is null, ERROR(/#getOutputStream()) will also return null.

Parameters
receiver IShellOutputReceiver

Public methods

write

public void write (byte[] b)

Parameters
b byte

write

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parameters
b byte

off int

len int

write

public void write (int b)

Parameters
b int