Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SimplePerfResult

public class SimplePerfResult
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.SimplePerfResult


Object to hold all simpleperf test results

Summary

Public constructors

SimplePerfResult()

Constructor

Public methods

getBenchmarkComments()

Get benchmark comments

getBenchmarkMetrics()

Get benchmark metrics

String getCommandRawOutput()

Get command raw output string

If no output, an empty string will be returned

String getSimplePerfRawOutput()

Get simpleperf raw output string

If no output, an empty string will be returned

String getTotalTestTime()

Get total test time

Protected methods

void addBenchmarkComment(String key, String val)
void addBenchmarkMetrics(String key, String val)
void setCommandRawOutput(String s)
void setSimplePerfRawOutput(String s)
void setTotalTestTime(String time)

Public constructors

SimplePerfResult

public SimplePerfResult ()

Constructor

Public methods

getBenchmarkComments

public getBenchmarkComments ()

Get benchmark comments

Returns
ERROR(/Map) key: benchmark name, value: comment

getBenchmarkMetrics

public getBenchmarkMetrics ()

Get benchmark metrics

Returns
ERROR(/Map) key: benchmark name, value: metrics

getCommandRawOutput

public String getCommandRawOutput ()

Get command raw output string

If no output, an empty string will be returned

Returns
String String contains output for user-specified command

getSimplePerfRawOutput

public String getSimplePerfRawOutput ()

Get simpleperf raw output string

If no output, an empty string will be returned

Returns
String String contains output on simpleperf results information

getTotalTestTime

public String getTotalTestTime ()

Get total test time

Returns
String String indicates total test time

Protected methods

addBenchmarkComment

protected void addBenchmarkComment (String key, 
        String val)

Parameters
key String

val String

addBenchmarkMetrics

protected void addBenchmarkMetrics (String key, 
        String val)

Parameters
key String

val String

setCommandRawOutput

protected void setCommandRawOutput (String s)

Parameters
s String

setSimplePerfRawOutput

protected void setSimplePerfRawOutput (String s)

Parameters
s String

setTotalTestTime

protected void setTotalTestTime (String time)

Parameters
time String