Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel
extends Enum<Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel>
     ↳ com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel


Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java

Summary

Enum values

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_ALLOWED

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_REJECTED

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel  ACCESS_UNKNOWN

 

Public methods

int getAccess()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf(String name)
static final BluetoothAccessLevel[] values()

Enum values

ACCESS_ALLOWED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

ACCESS_REJECTED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

ACCESS_UNKNOWN

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Public methods

getAccess

public int getAccess ()

Returns
int

valueOf

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

values

public static final BluetoothAccessLevel[] values ()

Returns
BluetoothAccessLevel[]