Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile
extends Enum<Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile>
     ↳ com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile


Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java

Summary

Enum values

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  A2DP

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  A2DP_SINK

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  AVRCP_CONTROLLER

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  GATT

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  GATT_SERVER

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  HEADSET

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  HEADSET_CLIENT

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  HID_HOST

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  MAP

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  MAP_CLIENT

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  PAN

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  PBAP

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  PBAP_CLIENT

 

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile  SAP

 

Public methods

int getProfile()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOf(String name)
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOfProfile(int profile)
static final BluetoothProfile[] values()

Enum values

A2DP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP

A2DP_SINK

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile A2DP_SINK

AVRCP_CONTROLLER

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile AVRCP_CONTROLLER

GATT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT

GATT_SERVER

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile GATT_SERVER

HEADSET

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET

HEADSET_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HEADSET_CLIENT

HID_HOST

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile HID_HOST

MAP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP

MAP_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile MAP_CLIENT

PAN

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PAN

PBAP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP

PBAP_CLIENT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile PBAP_CLIENT

SAP

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile SAP

Public methods

getProfile

public int getProfile ()

Returns
int

valueOf

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

valueOfProfile

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile valueOfProfile (int profile)

Parameters
profile int

Returns
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile

values

public static final BluetoothProfile[] values ()

Returns
BluetoothProfile[]