Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin đã kết thúc lệnh gọi.

Tóm lược

Lĩnh vực

public mBuildAttributes

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mBuildAttributes

public  mBuildAttributes

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationEndedEventInfo

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Thông số
buildAttributes

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String