Sub processEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.InvocationEndedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin đã kết thúc yêu cầu.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mBuildAttributes

nhà thầu công cộng

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mBuildAttributes

public  mBuildAttributes

nhà thầu công cộng

GọiEndedEventInfo

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Thông số
buildAttributes

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String