Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.LogAssosystemEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.LogAssosystemEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin logAssinity.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String mDataName

public LogFile mLoggedFile

Các nhà xây dựng công cộng

LogAssociationEventInfo (String dataName, LogFile loggedFile)
LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mDataName

public String mDataName

mLoggedFile

public LogFile mLoggedFile

Các nhà xây dựng công cộng

LogAssinityEventInfo

public LogAssociationEventInfo (String dataName, 
                LogFile loggedFile)

Thông số
dataName String

loggedFile LogFile

LogAssinityEventInfo

public LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String