Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo


Người trợ giúp để kiểm tra Thông tin được chạy.

Tóm lược

Lĩnh vực

public mRunMetrics

public Long mTime

Các nhà xây dựng công cộng

TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics) TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics)
TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mRunMetrics

public  mRunMetrics

mTime

public Long mTime

Các nhà xây dựng công cộng

TestRunEndedEventInfo

public TestRunEndedEventInfo (Long time, 
                 runMetrics)

Thông số
time Long

runMetrics

TestRunEndedEventInfo

public TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String