Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo


Thông tin trợ giúp cho testRunFailed

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public FailureDescription mFailure

public String mReason

Các nhà xây dựng công cộng

TestRunFailedEventInfo (String reason)
TestRunFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mFailure

public FailureDescription mFailure

mReason

public String mReason

Các nhà xây dựng công cộng

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (String reason)

Thông số
reason String

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Thông số
failure FailureDescription

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String