Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessTestResultsParser.StatusKeys

public static class SubprocessTestResultsParser.StatusKeys
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.SubprocessTestResultsParser.StatusKeys


Relevant test status keys.

Summary

Fields

public static final String INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_STARTED

public static final String LOG_ASSOCIATION

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ENDED

public static final String TEST_FAILED

public static final String TEST_IGNORED

public static final String TEST_LOG

public static final String TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Public constructors

StatusKeys()

Fields

INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_ENDED

INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_FAILED

INVOCATION_STARTED

public static final String INVOCATION_STARTED

LOG_ASSOCIATION

public static final String LOG_ASSOCIATION

TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

TEST_ENDED

public static final String TEST_ENDED

TEST_FAILED

public static final String TEST_FAILED

TEST_IGNORED

public static final String TEST_IGNORED

TEST_LOG

public static final String TEST_LOG

TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_ENDED

TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_ENDED

TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_FAILED

TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_RUN_STARTED

TEST_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Public constructors

StatusKeys

public StatusKeys ()