Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SystemUtil.EnvVariable

public static final enum SystemUtil.EnvVariable
extends Enum< SystemUtil.EnvVariable >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable >
com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable


Tóm lược

Giá trị enum

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Phương pháp công khai

static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)
static final EnvVariable[] values ()

Giá trị enum

ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Phương pháp công khai

giá trị của

public static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
SystemUtil.EnvVariable

giá trị

public static final EnvVariable[] values ()

Lợi nhuận
EnvVariable[]