Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TableBuilder

public class TableBuilder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.TableBuilder


Helper class to display a matrix of String elements in a table.

Summary

Public constructors

TableBuilder(int numColumns)

Constructs a TableBuilder with specific number of columns.

Public methods

TableBuilder addBlankLineSeparator()

Adds a row separator like: | | (blank space between two pipes)

TableBuilder addDoubleLineSeparator()

Adds a row separator like: +=============================================+

TableBuilder addLine(String[] line)

Adds a line.

TableBuilder addLine(String line)

Adds a single long line.

TableBuilder addSeparator(char end, char pipe)

Adds a custom row separator.

TableBuilder addSingleLineSeparator()

Adds a row separator like: +---------------------------------------------+

TableBuilder addTitle(String title)

Adds a title to this table.

String build()

Builds the table and return as a string.

TableBuilder setOffset(int offset)

Sets the number of white space on the left of the whole table

TableBuilder setPadding(int padding)

Sets the number of white space before and after each column element

Public constructors

TableBuilder

public TableBuilder (int numColumns)

Constructs a TableBuilder with specific number of columns.

Parameters
numColumns int: number of columns in this table.

Public methods

addBlankLineSeparator

public TableBuilder addBlankLineSeparator ()

Adds a row separator like: | | (blank space between two pipes)

Returns
TableBuilder this

addDoubleLineSeparator

public TableBuilder addDoubleLineSeparator ()

Adds a row separator like: +=============================================+

Returns
TableBuilder this

addLine

public TableBuilder addLine (String[] line)

Adds a line. The number of columns in line must equal numColumns provided in the constructor.

Parameters
line String: the line.

Returns
TableBuilder this

Throws
IllegalArgumentException when the number of columns in line does not agree with numColumns provided in the constructor.

addLine

public TableBuilder addLine (String line)

Adds a single long line. TableBuilder will wrap it if it is too long. See example above.

Parameters
line String: the line.

Returns
TableBuilder this

addSeparator

public TableBuilder addSeparator (char end, 
                char pipe)

Adds a custom row separator.

Parameters
end char: the two end character.

pipe char: the character connecting two ends

Returns
TableBuilder this

addSingleLineSeparator

public TableBuilder addSingleLineSeparator ()

Adds a row separator like: +---------------------------------------------+

Returns
TableBuilder this

addTitle

public TableBuilder addTitle (String title)

Adds a title to this table. Sample: +======================TITLE=======================+

Parameters
title String: title

Returns
TableBuilder this

build

public String build ()

Builds the table and return as a string.

Returns
String the table in string format.

setOffset

public TableBuilder setOffset (int offset)

Sets the number of white space on the left of the whole table

Parameters
offset int: the number of white space

Returns
TableBuilder this

setPadding

public TableBuilder setPadding (int padding)

Sets the number of white space before and after each column element

Parameters
padding int: the number of white space

Returns
TableBuilder this