Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TableFormatter

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.TableFormatter


Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up

Summary

Public constructors

TableFormatter()

Public methods

void displayTable( table, PrintWriter writer)

Display given String elements as an table with aligned columns.

TableFormatter setColumnSpacing(int spacing)

Sets the number of whitespace characters between each column.

Public constructors

TableFormatter

public TableFormatter ()

Public methods

displayTable

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Display given String elements as an table with aligned columns.

Parameters
table : a matrix of String elements. Rows can be different length

writer PrintWriter: the ERROR(/PrintWriter) to dump output to

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Sets the number of whitespace characters between each column.

Parameters
spacing int: the number of whitespace characters

Returns
TableFormatter the TableFormatter