Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Độc đáoĐa bản đồ

public class UniqueMultiMap

com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap<K, V>


MultiMap đảm bảo các giá trị duy nhất cho mỗi khóa.

Nỗ lực chèn một giá trị trùng lặp sẽ bị bỏ qua

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

UniqueMultiMap ()

Phương thức công khai

V put (K key, V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

nhà thầu công cộng

Độc đáoĐa bản đồ

public UniqueMultiMap ()

Phương thức công khai

đặt

public V put (K key, 
                V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Thông số
key K

value V

trả lại
V