UniqueMultiMap

public class UniqueMultiMap
extends MultiMap <K, V>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MultiMap <K, V>
com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap <K, V>


MultiMap đảm bảo các giá trị duy nhất cho mỗi khóa.

Các nỗ lực để chèn một giá trị trùng lặp sẽ bị bỏ qua

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

UniqueMultiMap ()

Phương pháp công khai

V put (K key, V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Các nhà xây dựng công cộng

UniqueMultiMap

public UniqueMultiMap ()

Phương pháp công khai

đặt

public V put (K key, 
                V value)

Thêm giá trị vào danh sách được liên kết với một khóa.

Thông số
key K

value V

Lợi nhuận
V