Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

HostMetric

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Lớp này đại diện cho một mẫu số liệu máy chủ sẽ được báo cáo.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Người xây dựng.

Phương pháp công khai

JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu số liệu.

Các nhà xây dựng công cộng

HostMetric

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Người xây dựng.

Thông số
name String : tên của chỉ số

timestamp long : dấu thời gian của mẫu

value long : giá trị của mẫu

data : dữ liệu được liên kết với mẫu

Phương pháp công khai

toJson

public JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu số liệu.

Lợi nhuận
JSONObject một đối tượng JSON.

Ném
JSONException