Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IHostMonitor.HostMetricType

public static final enum IHostMonitor.HostMetricType
extends Enum< IHostMonitor.HostMetricType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostMetricType >
com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostMetricType


Bản tóm tắt

Giá trị enum

IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

IHostMonitor.HostMetricType NONE

Phương pháp công khai

static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)
static final HostMetricType[] values ()

Giá trị enum

INVOCATION_STRAY_THREAD

public static final IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

KHÔNG AI

public static final IHostMonitor.HostMetricType NONE

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
IHostMonitor.HostMetricType

giá trị

public static final HostMetricType[] values ()

Lợi nhuận
HostMetricType[]