IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Giao diện để gửi dữ liệu máy chủ

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class IHostMonitor.HostDataPoint

Lớp chung cho dữ liệu được báo cáo.

Phương thức công khai

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Một phương thức sẽ được gọi để thêm một sự kiện đặc biệt sẽ được gửi.

abstract void start ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

abstract void terminate ()

Một phương thức sẽ được gọi để dừng Màn hình máy chủ.

Phương thức công khai

thêmHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Một phương thức sẽ được gọi để thêm một sự kiện đặc biệt sẽ được gửi.

Thông số
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

bắt đầu

public abstract void start ()

Một phương thức sẽ được gọi sau khi tất cả các trường @Option của Màn hình đã được đặt.

chấm dứt

public abstract void terminate ()

Một phương thức sẽ được gọi để dừng Màn hình máy chủ.