JSONFileKeyStoreFactory

public class JSONFileKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreFactory


Triển khai Nhà máy lưu trữ khóa JSON, cung cấp JSONFileKeyStoreClient để truy cập Tệp lưu trữ khóa JSON.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

JSONFileKeyStoreFactory ()

Phương thức công khai

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

void setHostName (String hostName)

Phương thức trợ giúp được sử dụng để đặt tên máy chủ.

nhà thầu công cộng

JSONFileKeyStoreFactory

public JSONFileKeyStoreFactory ()

Phương thức công khai

tạoKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

trả lại
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

ném
KeyStoreException

setHostName

public void setHostName (String hostName)

Phương thức trợ giúp được sử dụng để đặt tên máy chủ. Được sử dụng để thử nghiệm.

Thông số
hostName String : để sử dụng làm tên máy chủ.