KeyStoreException

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


Bị ném khi xảy ra lỗi lưu trữ khóa nghiêm trọng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

nhà thầu công cộng

KeyStoreException

public KeyStoreException ()

Tạo một KeyStoreException .

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

Tạo một KeyStoreException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : gốc Throwable khiến thiết bị không khả dụng.