Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestOption

public class TestOption
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.testmapping.TestOption


Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.

Summary

Public constructors

TestOption(String name, String value)

Public methods

int compareTo(TestOption option)

boolean equals(Object obj)
String getName()
String getValue()
int hashCode()
boolean isExclusive()

Check if the option is used to only exclude certain tests.

boolean isInclusive()

Check if the option is used to only include certain tests.

String toString()

Public constructors

TestOption

public TestOption (String name, 
                String value)

Parameters
name String

value String

Public methods

compareTo

public int compareTo (TestOption option)

Parameters
option TestOption

Returns
int

equals

public boolean equals (Object obj)

Parameters
obj Object

Returns
boolean

getName

public String getName ()

Returns
String

getValue

public String getValue ()

Returns
String

hashCode

public int hashCode ()

Returns
int

isExclusive

public boolean isExclusive ()

Check if the option is used to only exclude certain tests.

Some sample exclusive options are:

exclude-filter

negative-testname-filter (GTest)

test-file-exclude-filter (AndroidJUnitTest)

exclude-annotation (AndroidJUnitTest)

Returns
boolean true if the option is used to only exclude certain tests.

isInclusive

public boolean isInclusive ()

Check if the option is used to only include certain tests.

Some sample inclusive options are:

include-filter

positive-testname-filter (GTest)

test-file-include-filter (AndroidJUnitTest)

include-annotation (AndroidJUnitTest)

Returns
boolean true if the option is used to only include certain tests.

toString

public String toString ()

Returns
String