Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AbstractXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


Bị ném nếu không thể phân tích cú pháp đầu vào XML

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ParseException (Throwable cause)

Các nhà xây dựng công cộng

Phân tích cú pháp

public ParseException (Throwable cause)

Thông số
cause Throwable