AbstractXmlParser.ParseException

public static class AbstractXmlParser.ParseException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser.ParseException


Bị ném nếu không thể phân tích cú pháp đầu vào XML

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ParseException (Throwable cause)

nhà thầu công cộng

ParseException

public ParseException (Throwable cause)

Thông số
cause Throwable