زندگی یک پچ

پروژه منبع باز اندروید (AOSP) از یک ابزار بررسی کد مبتنی بر وب به نام Gerrit استفاده می کند. فلوچارت زیر نشان می دهد که چه اتفاقی برای یک وصله پس از نوشته شدن می افتد. اگرچه ممکن است پیچیده به نظر برسد، اکثر مراحل نشان داده شده در برنامه وب انجام می شود.

برای دستورالعمل‌های کامل در مورد راه‌اندازی استفاده از Gerrit و Git، به ارسال پچ‌ها مراجعه کنید.

نمودار گردش کار

شکل 1. گردش کار وصله