รายการที่ไม่สนับสนุน

รายการที่ไม่สนับสนุน
Global keymaster1_device :: delete_all ) (const struct keymaster1_device * dev)
ลบคีย์ทั้งหมดในที่เก็บคีย์ฮาร์ดแวร์ ใช้เมื่อที่เก็บคีย์ถูกรีเซ็ตอย่างสมบูรณ์
Global keymaster1_device :: delete_keypair ) (const struct keymaster1_device * dev, const uint8_t * key_blob, const size_t key_blob_length)
ลบคู่คีย์ที่เกี่ยวข้องกับคีย์หยด
Global keymaster1_device :: create_keypair ) (const struct keymaster1_device * dev, const keymaster_keypair_t key_type, const void * key_params, uint8_t ** key_blob, size_t * key_blob_length)
สร้างคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว คีย์หยดที่ส่งคืนจะทึบแสงและต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการลงนามและการตรวจสอบในภายหลัง
Global keymaster1_device :: get_keypair_public ) (const struct keymaster1_device * dev, const uint8_t * key_blob, const size_t key_blob_length, uint8_t ** x509_data, size_t * x509_data_length)
รับส่วนคีย์สาธารณะของคู่คีย์ คีย์สาธารณะต้องอยู่ในรูปแบบ X.509 (มาตรฐาน Java) ที่เข้ารหัสไบต์อาร์เรย์
Global keymaster1_device :: import_keypair ) (const struct keymaster1_device * dev, const uint8_t * key, const size_t key_length, uint8_t ** key_blob, size_t * key_blob_length)
นำเข้าคู่คีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว คีย์ที่นำเข้าจะอยู่ในรูปแบบ PKCS # 8 พร้อมการเข้ารหัส DER (มาตรฐาน Java) คีย์หยดที่ส่งคืนจะทึบแสงและจะถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการลงนามและการตรวจสอบในภายหลัง
Global keymaster1_device :: sign_data ) (const struct keymaster1_device * dev, const void * sign_params, const uint8_t * key_blob, const size_t key_blob_length, const uint8_t * data, const size_t data_length, uint8_t ** signed_data, size_t * signed_data)
ลงนามข้อมูลโดยใช้คีย์หยดที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคีย์แบบไม่สมมาตรหรือคีย์ลับ
Global keymaster1_device :: valid_data ) (const struct keymaster1_device * dev, const void * sign_params, const uint8_t * key_blob, const size_t key_blob_length, const uint8_t * signed_data, const size_t signed_data_length, const uint8_t * signature, constlength_t signature)
ตรวจสอบข้อมูลที่เซ็นชื่อด้วย key-blob ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคีย์แบบไม่สมมาตรหรือคีย์ลับ