Tài liệu tham khảo Android HAL (cũ)

Xem hướng dẫn HAL để biết chi tiết về Lớp trừu tượng phần cứng (HAL) của Android.