اسناد برای رابط های HIDL

زبان توصیف رابط HAL (HIDL) رابط بین HAL و کاربران آن را مشخص می کند. این نوع فراخوانی ها و روش ها را که در واسط ها و بسته ها جمع آوری شده اند، تعریف می کند. HIDL یک سیستم برای برقراری ارتباط بین پایگاه های کد است که ممکن است به طور مستقل کامپایل شود و برای ارتباطات بین فرآیندی در نظر گرفته شده است. راهنمای HIDL را ببینید.

اسناد تولید خودکار برای فایل های HIDL (.hal) منسوخ شده است. برای جزئیات مشخصات رابط، به فایل های منبع HIDL در AOSP مراجعه کنید.

فایل های رابط HIDL در چهار مکان مختلف در AOSP قرار دارند:

  • /سخت افزار/اینترفیس
  • /frameworks/hardware/interfaces
  • /system/hardware/interfaces
  • /system/libhidl/transport

برای پیوند به فایل های منبع HIDL در هر مکان، بخش های زیر را ببینید.

/سخت افزار/اینترفیس

/frameworks/hardware/interfaces

/system/hardware/interfaces

/system/libhidl/transport