Tài liệu về giao diện HIDL

Ngôn ngữ mô tả giao diện HAL (HIDL) chỉ định giao diện giữa HAL và người dùng của nó. Nó xác định các kiểu và lệnh gọi phương thức, được tập hợp thành các giao diện và gói. HIDL là một hệ thống giao tiếp giữa các cơ sở mã có thể được biên dịch độc lập và nhằm mục đích giao tiếp giữa các quá trình. Xem hướng dẫn HIDL.

Tài liệu được tạo tự động cho tệp HIDL (.hal) không còn được dùng nữa. Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật giao diện, hãy tham khảo tệp nguồn HIDL trong AOSP.

Các tệp giao diện HIDL nằm ở bốn vị trí khác nhau trong AOSP:

  • /phần cứng/giao diện
  • /framework/phần cứng/giao diện
  • /hệ thống/phần cứng/giao diện
  • /hệ thống/libhidl/vận chuyển

Xem các phần bên dưới để biết các liên kết đến tệp nguồn HIDL ở mỗi vị trí.

/phần cứng/giao diện

/framework/phần cứng/giao diện

/hệ thống/phần cứng/giao diện

/hệ thống/libhidl/vận chuyển