NativePoc

public abstract class NativePoc
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePoc


Thiết lập và chạy PoC gốc, xác nhận các điều kiện thoát

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

interface NativePoc.AfterFunction

Cấu trúc Lambda để chạy sau khi PoC thực thi xong nhưng trước khi xác nhận và dọn dẹp.

class NativePoc.Builder

Hằng số

int BUF_SIZE

long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

String RESOURCE_ROOT

String TMP_PATH

Phương pháp công khai

static NativePoc.Builder builder ()
void run (BaseHostJUnit4Test test)

Thực thi PoC với các tham số và xác nhận đã cho.

Hằng số

BUF_SIZE

static final int BUF_SIZE

Giá trị không đổi: 65536 (0x00010000)

DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

static final long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

Giá trị không đổi: 60 (0x000000000000003c)

TÀI NGUYÊN_ROOT

static final String RESOURCE_ROOT

Giá trị hiện có: "/"

TMP_PATH

static final String TMP_PATH

Giá trị không đổi: "/data/local/tmp/"

Phương pháp công khai

người xây dựng

public static NativePoc.Builder builder ()

Trả lại
NativePoc.Builder

chạy

public void run (BaseHostJUnit4Test test)

Thực thi PoC với các tham số và xác nhận đã cho.

Thông số
test BaseHostJUnit4Test : phiên bản của BaseHostJUnit4Test đang chạy. Thường được gọi bằng "this" nếu được gọi từ kiểm tra STS.

Ném
Exception