Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


Giao diện cho một bộ xác nhận sử dụng với NativePoc.asserter() .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default void checkCmdResult (CommandResult result)

Được gọi sau khi PoC kết thúc

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Phương thức công khai

kiểm traCmdResult

public void checkCmdResult (CommandResult result)

Được gọi sau khi PoC kết thúc

Thông số
result CommandResult

withAutoCloseable

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Thông số
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

trả lại
AutoCloseable

ném
Exception