NativePocCrashAsserter

public class NativePocCrashAsserter
extends Object implements NativePocAsserter

java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePocCrashAsserter


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

static NativePocAsserter assertNoCrash ()

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo Poc không gặp sự cố bảo mật.

static NativePocAsserter assertNoCrash ( TombstoneUtils.Config config)

Trả về một NativePocAsserter để đảm bảo không phát hiện thấy sự cố bảo mật nào đối với TombstoneUtils.Config đã cho

static NativePocAsserter assertNoCrashIn (String... patterns)

Trả về NativePocAsserter để kiểm tra các quy trình được liệt kê xem có bất kỳ sự cố bảo mật nào không.

AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Phương pháp công khai

khẳng địnhNoCrash

public static NativePocAsserter assertNoCrash ()

Trả về NativePocAsserter để đảm bảo Poc không gặp sự cố bảo mật.

Trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhNoCrash

public static NativePocAsserter assertNoCrash (TombstoneUtils.Config config)

Trả về một NativePocAsserter để đảm bảo không phát hiện thấy sự cố bảo mật nào đối với TombstoneUtils.Config đã cho

Thông số
config TombstoneUtils.Config

Trả lại
NativePocAsserter

khẳng địnhNoCrashIn

public static NativePocAsserter assertNoCrashIn (String... patterns)

Trả về NativePocAsserter để kiểm tra các quy trình được liệt kê xem có bất kỳ sự cố bảo mật nào không.

Thông số
patterns String

Trả lại
NativePocAsserter

withAutoClosable

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

Được gọi trước khi PoC chạy, trả về AutoCloseable đóng sau khi PoC kết thúc

Thông số
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

Trả lại
AutoCloseable

Ném
DeviceNotAvailableException