com.android.compatibility.common.tradefed.testtype

Các lớp học

JarhostTest Người chạy thử nghiệm cho các bài kiểm tra JUnit phía máy chủ.
JarHostTest.HostTestListener Trình nghe trình bao bọc chuyển tiếp tất cả các sự kiện ngoại trừ testRunStarted() và testRunEnded() tới trình nghe được nhúng.