Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

AppDeviceBuildThông tin

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


Lớp này không được dùng nữa.
Sử dụng IDeviceBuildInfo trực tiếp.

IDeviceBuildInfo cũng chứa IAppBuildInfo .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

Phương thức công khai

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IAppBuildInfo .

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IDeviceBuildInfo .

nhà thầu công cộng

AppDeviceBuildThông tin

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Thông số
buildId String

buildName String

Phương thức công khai

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IAppBuildInfo .

Thông số
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

Sao chép tất cả các tệp từ IDeviceBuildInfo .

Thông số
deviceBuild IDeviceBuildInfo