Thư mụcBuildInfo

public class FolderBuildInfo
extends BuildInfo implements IFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo


Triển khai cụ thể IFolderBuildInfo .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FolderBuildInfo ()
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName)
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName, Boolean useFuseZip)

Tạo một FolderBuildInfo Hàm tạo cho phép cờ của mUseFuseZip được cấu hình tại thời điểm xây dựng FolderBuildInfo.

Phương thức công khai

void cleanUp ()

Dọn dẹp mọi tệp bản dựng tạm thời Ngoài ra, ngắt kết nối các tệp được gắn fuse-zip dựa trên danh sách các tệp được gắn fuse-zip.

File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc chứa các tạo phẩm xây dựng.

void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc chứa các tạo phẩm xây dựng.

boolean shouldUseFuseZip ()

Nhận cờ cho biết liệu fuse-zip có được sử dụng cho các tạo phẩm xây dựng hay không.

nhà thầu công cộng

Thư mụcBuildInfo

public FolderBuildInfo ()

Thư mụcBuildInfo

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName)

Thông số
buildId String

buildName String

Thư mụcBuildInfo

public FolderBuildInfo (String buildId, 
        String buildName, 
        Boolean useFuseZip)

Tạo một FolderBuildInfo Hàm tạo cho phép cờ của mUseFuseZip được cấu hình tại thời điểm xây dựng FolderBuildInfo.

Thông số
buildId String : id bản dựng

buildName String : tên mục tiêu xây dựng

useFuseZip Boolean : cờ để xác định xem bản dựng có sử dụng gắn zip hay không

Phương thức công khai

dọn dẹp

public void cleanUp ()

Dọn dẹp mọi tệp bản dựng tạm thời Ngoài ra, ngắt kết nối các tệp được gắn fuse-zip dựa trên danh sách các tệp được gắn fuse-zip.

getRootDir

public File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc chứa các tạo phẩm xây dựng.

trả lại
File thư mục ERROR(/File) .

setRootDir

public void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc chứa các tạo phẩm xây dựng.

Thông số
rootDir File

nên sử dụngFuseZip

public boolean shouldUseFuseZip ()

Nhận cờ cho biết liệu fuse-zip có được sử dụng cho các tạo phẩm xây dựng hay không.

trả lại
boolean