Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Thư mụcBuildInfo

public class FolderBuildInfo
extends BuildInfo implements IFolderBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.FolderBuildInfo


Triển khai cụ thể một IFolderBuildInfo .

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

FolderBuildInfo ()
FolderBuildInfo (String buildId, String buildName)

Phương pháp công cộng

File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Nhà xây dựng công cộng

Thư mụcBuildInfo

public FolderBuildInfo ()

Thư mụcBuildInfo

public FolderBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Thông số
buildId String

buildName String

Phương pháp công cộng

getRootDir

public File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Trả về
File thư mục ERROR(/File) .

setRootDir

public void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Thông số
rootDir File