Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

IFolderBuildInfo

public interface IFolderBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IFolderBuildInfo


Một IBuildInfo trừu tượng đơn giản có các tạo phẩm xây dựng được chứa trong một thư mục hệ thống tập tin cục bộ.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract void cleanUp ()

Xóa thư mục gốc và tất cả nội dung của nó.

abstract File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

abstract void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Phương pháp công cộng

dọn dẹp

public abstract void cleanUp ()

Xóa thư mục gốc và tất cả nội dung của nó.

getRootDir

public abstract File getRootDir ()

Lấy thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Trả về
File thư mục ERROR(/File) .

setRootDir

public abstract void setRootDir (File rootDir)

Đặt thư mục gốc có chứa các tạo phẩm xây dựng.

Thông số
rootDir File