com.android.tradefed.build.content

Các lớp học

Chi tiết hiện vật Phần này mô tả cấu trúc của nội dung và phần mô tả của nó được tạo bởi công cụ CAS
ArtifactDetails.ArtifactFileDescriptor
Phân tích nội dungBối cảnh Cung cấp bối cảnh xung quanh một nội dung để phân tích nó một cách chính xác.
Kết quả phân tích nội dung Tóm tắt nội dung phân tích.
Nội dungThông tin Thể hiện nội dung cho mục tiêu xây dựng nhất định của phiên bản cơ sở và hiện tại.
Trình phân tích nội dung hình ảnh Trình phân tích để phân tích nội dung hình ảnh của thiết bị
Trình phân tích nội dung kiểm tra Máy phân tích lấy bối cảnh để phân tích và xác định điều gì là thú vị.

Enum

ContentAnalysisContext.AnalysisMethod Điều này mô tả những gì mong đợi từ cấu trúc nội dung để có được phân tích thích hợp.