com.android.tradefed.build.gcs

Các lớp học

Trình trợ giúp GCDownloader Trình tải xuống dành cho nhóm GCS đảm nhiệm việc lưu vào bộ nhớ đệm và phân giải cấu hình chung.