CụmLệnhStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Một lớp đại diện cho trạng thái và lý do hủy bỏ lệnh từ Cụm TF.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Xây dựng

Phương thức công khai

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

nhà thầu công cộng

CụmLệnhStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Xây dựng

Thông số
state ClusterCommand.State : trạng thái của lệnh.

cancelReason String : hủy lý do của lệnh (nếu bị hủy).

Phương thức công khai

getCancelLý do

public String getCancelReason ()

trả lại
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

trả lại
ClusterCommand.State