Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.

Summary

Public methods

abstract JSONObject toJSON()

Public methods

toJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

Returns
JSONObject

Throws
JSONException