Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClusterCommandEvent

public class ClusterCommandEvent
extends Object implements IClusterEvent

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandEvent


Một lớp để đóng gói các sự kiện lệnh cụm sẽ được tải lên.

Tóm lược

Các lớp lồng nhau

class ClusterCommandEvent.Builder

enum ClusterCommandEvent.Type

Hằng số

int MAX_DATA_STRING_SIZE

Lĩnh vực

public static final String DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

Phương pháp công khai

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

Tạo ra một cơ sở Builder .

static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ( ClusterCommand command)

Tạo ra một cơ sở Builder cho trao ClusterCommand .

String getAttemptId ()
String getCommandTaskId ()
getData ()
getDeviceSerials ()
String getHostName ()
InvocationStatus getInvocationStatus ()
long getTimestamp ()
ClusterCommandEvent.Type getType ()
JSONObject toJSON ()

String toString ()

Hằng số

MAX_DATA_STRING_SIZE

public static final int MAX_DATA_STRING_SIZE

Giá trị không đổi: 4095 (0x00000fff)

Lĩnh vực

DATA_KEY_ERROR

public static final String DATA_KEY_ERROR

DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_CODE

DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

public static final String DATA_KEY_ERROR_ID_NAME

DATA_KEY_ERROR_STATUS

public static final String DATA_KEY_ERROR_STATUS

DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_COUNT

DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

public static final String DATA_KEY_FAILED_TEST_RUN_COUNT

DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_FETCH_BUILD_TIME_MILLIS

DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

public static final String DATA_KEY_LOST_DEVICE_DETECTED

DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_PASSED_TEST_COUNT

DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

public static final String DATA_KEY_SETUP_TIME_MILLIS

DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

public static final String DATA_KEY_SUBPROCESS_COMMAND_ERROR

DATA_KEY_SUMMARY

public static final String DATA_KEY_SUMMARY

DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

public static final String DATA_KEY_TOTAL_TEST_COUNT

Phương pháp công khai

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder ()

Tạo ra một cơ sở Builder .

Lợi nhuận
ClusterCommandEvent.Builder một Builder .

createEventBuilder

public static ClusterCommandEvent.Builder createEventBuilder (ClusterCommand command)

Tạo ra một cơ sở Builder cho trao ClusterCommand .

Thông số
command ClusterCommand

Lợi nhuận
ClusterCommandEvent.Builder một Builder .

getAttemptId

public String getAttemptId ()

Lợi nhuận
String

getCommandTaskId

public String getCommandTaskId ()

Lợi nhuận
String

lấy dữ liệu

public  getData ()

Lợi nhuận

getDeviceSerials

public  getDeviceSerials ()

Lợi nhuận

getHostName

public String getHostName ()

Lợi nhuận
String

getInvocationStatus

public InvocationStatus getInvocationStatus ()

Lợi nhuận
InvocationStatus

getTimestamp

public long getTimestamp ()

Lợi nhuận
long

getType

public ClusterCommandEvent.Type getType ()

Lợi nhuận
ClusterCommandEvent.Type

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Lợi nhuận
JSONObject

Ném
JSONException

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String