Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IClusterEventUploader

public interface IClusterEventUploader

com.android.tradefed.cluster.IClusterEventUploader<T extends com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent>


Interface for ClusterEventUploader

Summary

Public methods

abstract void flush()

Force an upload of all events queued.

abstract long getEventUploadInterval()

Get the upload interval.

abstract int getMaxBatchSize()

Get the maximum batch size used when uploading events.

abstract void postEvent(T event)

Posts an event to TFC.

abstract void setEventUploadInterval(long interval)

Set how often we upload events to TFC.

abstract void setMaxBatchSize(int batchSize)

Get the maximum number of events to upload at once.

Public methods

flush

public abstract void flush ()

Force an upload of all events queued.

getEventUploadInterval

public abstract long getEventUploadInterval ()

Get the upload interval.

Returns
long the upload interval in ms.

getMaxBatchSize

public abstract int getMaxBatchSize ()

Get the maximum batch size used when uploading events.

Returns
int the maximum batch size.

postEvent

public abstract void postEvent (T event)

Posts an event to TFC. This queues the event to be uploaded. Events will be batched and uploaded.

Parameters
event T: the event to upload

setEventUploadInterval

public abstract void setEventUploadInterval (long interval)

Set how often we upload events to TFC.

Parameters
interval long: in ms for events to be uploaded to TFC.

setMaxBatchSize

public abstract void setMaxBatchSize (int batchSize)

Get the maximum number of events to upload at once.

Parameters
batchSize int: the maximum number of events to upload at once.