com.android.tradefed.command.console

Các lớp học

Cấu hình hoàn thành Triển khai Completer cho các cấu hình TF của chúng tôi.
ConsoleReaderOutputStream Một OutputStream có thể được sử dụng để làm cho System.out.print() hoạt động tốt với LineReader chưa hoàn thành của người dùng.