com.android.tradefed.command.remote

Các lớp học

Bộ mô tả thiết bị Một lớp chứa thông tin mô tả một thiết bị đang được thử nghiệm.