Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


Loads implementations of IRemoteFileResolver.

Summary

Public methods

abstract IRemoteFileResolver load(String scheme, config)

Loads a resolver that can handle the provided scheme.

Public methods

load

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Loads a resolver that can handle the provided scheme.

Parameters
scheme String: the URI scheme that the loaded resolver is expected to handle.

config : a map of all dynamic resolver configuration key-value pairs specified by the 'dynamic-resolver-args' TF command-line flag.

Returns
IRemoteFileResolver

Throws
DynamicRemoteFileResolver.ResolverLoadingException if the resolver that handles the specified scheme cannot be loaded and/or initialized.