IRemoteFileResolver

public interface IRemoteFileResolver

com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver


Giao diện cho các đối tượng có thể phân giải tệp từ xa thành tệp cục bộ. Ví dụ: gs://bucket/dir/file.txt sẽ được tải xuống và thay đổi thành đường dẫn cục bộ.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

Các đối số được chuyển đến các trình giải quyết

class IRemoteFileResolver.ResolvedFile

Lớp nắm giữ thông tin về tệp đã giải quyết và một số siêu dữ liệu.

Phương thức công khai

abstract String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

default IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Giải quyết tệp từ xa trong giao diện tương lai

default File resolveRemoteFiles (File consideredFile)

Giải quyết các tập tin từ xa.

default File resolveRemoteFiles (File consideredFile, queryArgs) resolveRemoteFiles (File consideredFile, queryArgs)

Giải quyết các tập tin từ xa.

default void setPrimaryDevice ( ITestDevice device)

Cách tùy chọn để triển khai nhận được {@ink ITestDevice} đại diện cho thiết bị đang thử nghiệm.

Phương thức công khai

getSupportedProtocol

public abstract String getSupportedProtocol ()

Trả về giao thức liên kết được hỗ trợ để tải xuống.

trả lại
String

giải quyếtRemoteFile

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Giải quyết tệp từ xa trong giao diện tương lai

Thông số
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs mô tả điều khiển từ xa để tải xuống và cách thực hiện.

trả lại
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Biểu diễn tệp cục bộ đã giải quyết.

ném
BuildRetrievalError Nếu có điều gì sai.

giải quyếtRemoteFiles

public File resolveRemoteFiles (File consideredFile)

Giải quyết các tập tin từ xa.

Thông số
consideredFile File : ERROR(/File) được đánh giá là từ xa.

trả lại
File Tệp cục bộ đã được giải quyết.

ném
BuildRetrievalError Nếu có điều gì sai.

giải quyếtRemoteFiles

public File resolveRemoteFiles (File consideredFile, 
                 queryArgs)

Giải quyết các tập tin từ xa.

Thông số
consideredFile File : ERROR(/File) được đánh giá là từ xa.

queryArgs : Các đối số được chuyển dưới dạng truy vấn tới URL.

trả lại
File Tệp cục bộ đã được giải quyết.

ném
BuildRetrievalError Nếu có điều gì sai.

setPrimaryDevice

public void setPrimaryDevice (ITestDevice device)

Cách tùy chọn để triển khai nhận được {@ink ITestDevice} đại diện cho thiết bị đang thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice của lời gọi hiện tại.