IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


อินเทอร์เฟซอย่างง่ายเพื่อแสดงวัตถุที่ยอมรับ IConfiguration

การทดสอบหรือออบเจกต์การกำหนดค่าอื่นๆ ควรใช้อินเทอร์เฟซนี้ หากจำเป็นต้องเข้าถึง IConfiguration ที่รวมอยู่ในนั้น

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

ใส่ IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration