Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


Ngoại lệ được ném ra nếu không thể tải hoặc khởi chạy trình phân giải.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

Các nhà xây dựng công cộng

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

errorId ErrorIdentifier

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

Thông số
message String

cause IHarnessException