IHarnessNgoại lệ

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Mô tả giao diện ngoại lệ khai thác sẽ được triển khai bởi các ngoại lệ khai thác.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ.

abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Phương pháp công cộng

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên quan đến ngoại lệ. Có thể là null.

Trả lại
ErrorIdentifier

lấy nguồn gốc

public abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Trả lại
String