Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Mô tả về giao diện ngoại lệ khai thác sẽ được thực hiện bởi các ngoại lệ khai thác.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ.

abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Phương pháp công khai

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ. Có thể là null.

Lợi nhuận
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Lợi nhuận
String