Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

NoOpConfigOptionValueTransformer

public class NoOpConfigOptionValueTransformer
extends Object implements IConfigOptionValueTransformer

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.NoOpConfigOptionValueTransformer


Một IConfigOptionValueTransformer không hoạt động

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NoOpConfigOptionValueTransformer ()

Phương thức công khai

Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

nhà thầu công cộng

NoOpConfigOptionValueTransformer

public NoOpConfigOptionValueTransformer ()

Phương thức công khai

biến đổi

public Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Thông số
configObj Object

option Option

fieldValue Object

trả lại
Object